facebook

ДепартаментИкономика

Проф. д-р Радослав Цончев

Проф. д-р Радослав Цончев

Проф. д-р Радослав Цончев

Професионална автобиография:

Научни степени и звания

            1972 г.  -  асистент  в катедра “Теория на управлението и машинна

                             обработка на информацията” при ВИИ “К.Маркс”

            1982 г.  -  диплома за научна степен “кандидат /доктор/ на икономическите

                             науки”,  защитен дисертационен труд на тема ”Многокритериална     

                             оптимизация  в  стопанското управление /теоретични проблеми и

                             възможности за приложение/”

             1985 г. -  диплома за научно звание “доцент” в научна област “Обществени

                             науки”, специалност “Икономика, организация, управление”,

                             шифър  050208 “Приложение на изчислителната техника в

                             икономиката “ по дисциплината “Теория на икономико-

                             математическото моделиране”

2002 г. – научно звание “извънреден професор” – НБУ 05.02.20 Социално управление (финансови изчисления, анализ на цинни книжа,  управление на портфейла и капиталови пазари – публично  предлагане на ценни книжа)

 

Научно и професионално развитие

             1969 – 1970  специалист  в  секция НОТ на Научно-изследователски          

                                   институт по външна търговия

             1970 – 1972  сътрудник  в отдел АСУ  на ДСО “Булгарплод”

             1972 – 1974  редовен асистент в катедра “Теория на управлението и  

                                   машинна обработка на информацията” при ВИИ ”К.Маркс”

             1974 – 1978  старши асистент в катедра “Теория на управлението и

                                   моделиране на стопански системи” при ВИИ “К.Маркс”

             1978 – 1985  главен асистент в същата катедра

             1985 -  1997 редовен  доцент в катедра “Теория на управлението и

                                  моделиране на стопански системи” /сега катедра “Управление”/

                                  при ВИИ”К.Маркс”, сега Университет за национално и

                                  световно стопанство /УНСС/                                                                                                                                                                                                  

              1997 – 2001  председател на Държавната комисия по ценните книжа към

                                    Министерски съвет на Република  България

              2001 – 2002 редовен доцент в катедра “Управление”  при УНСС

                  от 2002               извънреден професор в НБУ

Педагогическа дейност

Разработване и провеждане на лекционни курсове      

Лекционни курсове за бакалавърска степен на обучение по:

-              задължителна учебна дисциплина “Изследване на операциите “,

      включена в учебния план на специалност “Организация и

      проектиране на икономическата информация” – редовно и задочно

      обучение /1974 г./, ВИИ “К.Маркс”

-              задължителна учебна дисциплина “Теория на икономико-

      математическото моделиране”, включена в учебния план на

      специалност “Стопанско управление и администрация”, редовно и

      задочно обучение /1976 г./, ВИИ “К.Маркс”

-              задължителна учебна дисциплина “Теория на управлението на         

народното стопанство”, включена в учебния план на специалност

“Стопанско управление и администрация”, редовно и задочно

обучение /1979 г./, ВИИ “К.Маркс”

-              задължителна учебна дисциплина “Количествени методи в

управлението”, включена в учебния план на специалност “Стопанско управление и администрация”, редовно и задочно

обучение, /1986 г./, ВИИ “К.Маркс”

-              избираема учебна дисциплина “Анализ на ценни книжа и

управление на портфейл”, включена в учебния план на специалност “Стопанско управление”, редовно и задочно обучение

/от 1996 г./  УНСС и НБУ

-              избираема учебна дисциплина “Финансови и бизнес изчисления”,

включена в учебния план на специалност“Счетоводство и контрол”

редовно и задочно обучение, /от 1994 г./, УНСС и НБУ

 

Лекционни курсове за магистърска степен на обучение по:

-              избираема учебна дисциплина “Публично предлагане на ценни          

книжа”, включена в учебния план на магистратура по “Стопанско

управление”, редовно и задочно обучение, / от 1999 г./  УНСС

-              задължителни учебни дисциплини “Количествени методи в

управлението” и “Анализ на ценни книжа и портфолио анализ”,

                                  включени в учебния план на магистратура по “Стопанско управление” за                                                    неспециалисти, редовно и задочно обучение, /от 1999г./, УНСС и НБУ

 

Лекционни курсове в Института за следдипломно обучение при  УНСС –София, по         

-              дисциплини в областта на Финансови и Актюерски изчисления,

Нормативна база и инфраструктура на капиталовия пазар и други / 1996 г., 1999 г./

-              задължителна дисциплина “Управление на операциите” / Operation

                management/, включена в учебния план на магистратура по “Бизнес

                администрация”за обучение на стопански ръководители и експерти

                представители на  бизнеса по проект TEMPUS S-JEP 07407-94

                “Master of Business Administration Joint European Programme:

                            Integrating Management, Engineering and Business Education in

                Bulgarian Universities” /1995 г., 1996 г./, в екип; Проведени са 4

                дългосрочни курса с около 90 участници, като част от занятията

                за подбрани участници са провеждани в Лимбург университета,

                Белгия

  

Лекционни курсове в други висши училища и университети по:

-              задължителна дисциплина “Бизнес изчисления” включена в

      учебния план на Българо-датски колеж, филиали Ботевград и   

      София  /1991 – 1994 г./

-              задължителна дисциплина “Управление на операциите”, включена

в учебния план на специалност “Стопанско управление” на

Стопанския факултет при СУ “Св. Кл. Охридски” /1994 г./

-              задължителни и избираеми курсове в Нов Български Университет

      

Разработване и провеждане на практически занятия по дисциплините:

-              Изследване на операциите

-              Теория на икономико-математическото моделиране

-              Количествени методи в управлението

-              Анализ на ценни книжа и управление на портфейл

-              Финансови и бизнес изчисления

-              Нормативна база и инфраструктура на капиталовия пазар

-              Управление на операциите

 

 

    Разработване и академично осигуряване на програми на Нов български университет

  • бакалавърска програма “Икономика и бизнес”, разработена през

1993 г.  към  департамент “Бизнес” на НБУ

  • бакалавърска програма “Управление – приложни организационни

системи”, разработена през 1997 г., сега преименована в програма

“Стопанско управление”  към департамент “Системи и модели в

стопанското управление” на НБУ

  • бакалавърска програма “Финанси на стопанската организация”,

разработена през 1999 г., сега преименована в програма “Финанси”

към департамент “Системи и модели в стопанското управление” на НБУ

              -    магистърска програма "Парични и капиталови пазари", разработена

                            през 1997 г. към департамент "Системи и модели в стопанското

                            управление" на НБУ

Научно ръководство на докторанти

-              научен ръководител на един чуждестранен докторант  в УНСС

-              един български докторант в Стопански факултет на СУ

“Св. Кл. Охридски”; същият е пред защита на дисертационен труд на тема “Управленски проблеми на поемането на емисия при

публичното предлагане на ценни книжа”

Научно ръководство на дипломанти

-              средногодишно на около 10 студента-дипломанти от специалности

“Стопанско управление” и Икономическа информатика” на УНСС

-              средногодишно на около 3 – 5 студента-дипломанти от

бакалаварски и магистърски програми на департамент “Бизнес" и 

департамент "Системи и модели в стопанското управление” на НБУ

                  Успешно професионално реализиране на дипломантите в министерства 

                   и общински администрации, Агенцията за приватизация, Държавната

                   комисия по ценните книжа, търговски банки, частния бизнес.

 

Научноизследователска дейност

                  Научноизследователска дейност относно научните постижения и

                  практиката по прилагането им в други страни бе осъществявана в три  

                  основни научни области:

-              университетско обучение по бизнис администрация, в частност

съдържание и методика на преподаването на групата курсове за

знания и умения по количествени методи в социалното и

стопанското управление и бизнеса и по управлението на портфейл

от ценни книжа

-              публичното предлагане на ценни книжа, респ. защитата на

инвеститорите, предоставянето на информация, търговията с

вътрешна информация, търговото предлагане, поемането на

емисия от ценни книжа

-              държавното регулиране на капиталовия пазар – инфраструктура и

отговорности на основните институции, регулаторна рамка и

изисквания към дейността на основните институции, обучение

                 Резултатите от тази дейност са намерили реален израз преди всичко в

                 разработените и провеждани университетски курсове, разработените    

                 бакалавърски и магистърски програми, приети и функциониращи в НБУ

                 по които са били обучавани повече от 1500 студента,  както и в

                 текстовете на редица нормативни актове от законодателната рамка на

                 процеса на приватизация и на капиталовия пазар в Р България. Част от

                 тези резултати са  публикувани.

                

     Научни публикации, публични дискусии и семинари

                  за участие в конкурса, след присъждене на научното звание “доцент” –

                  в отделно приложение

 

      Научни области и направления на изследователски интереси

               -  в областта на  вземането на управленски решения в стопанските системи

                  /респ. в направленията – корпоративно поведение на публичните

                  дружества с оглед защитата на инвеститорите; анализа и управлението

                  на риска при публичните емисии на ценни книжа; управлението на

                  портфейла от ценни книжа; приложение на количествени методи в

                  стопанското управление и инвестиционния процес/

              -  държавната регулация и управлението на публичните дружества и на

                  колективните схеми за инвестиране, в частност на инвестиционните                      

                  дружества /респ. в направленията – изисквания за формиране на       

                  независим борд на директорите; изисквания към дейността на

                  управляващите дружества; изисквания за ликвидност на            

                  инвестиционните дружества и оценката на портфейла им;

                  оценка на риска и ефективно управление на портфейла

                  на инвестиционно дружество; анализ на следприватизационното                                                      

                  поведение на бившите приватизационни фондове и функционирането на

                  приватизираните (публичните) дружества/     

 

Забележка: в посочените научни области и направления са разработени и

                     въведени в практиката значителен кръг от актуални за нашия капиталов  

                    пазар въпроси преди всичко чрез Закона за публичното предлагане на

                    ценни книжа /приет от Народното събрание ,м. Декември 1999 г./ и

                    чрез Наредбата за дейността на инвестиционните дружества,

                   Наредбата за дейността на управляващите дружества, Наредбата за

                   търговото предлагане за закупуване и замяна на акции, Наредбата за

                    проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване

                    на информация от публичните дружества и другите емитенти на

                    ценни книжа  /Приети от Министерския съвет през  2000 г./               

 

Проведени специализации

          -   Дългосрочни специализации

             1975 -  тримесечна специализация в Московския държавен университет

                          на тема “Теория на игрите и програмно-целевия подход на                         

                          управление в стопанската организация”, ръководител проф.    

                          Геймейер     

 

1990      -  тримесечна специализация в Атинския университет, Гърция, на

              тема “Количествени методи в управлението – модели на решение

              на проблема “принципал-агент”, ръководител проф. Лукас 

         -   Краткосрочни специализации – дву-, триседмични:         

             1993 – Линбург Университет, Белгия – финансов инжинеринг, TEMPUS

             1994 – Университет Брага, Португалия – управление на портфейл, TEMPUS

             1995 – Университет Делауеър, САЩ – университетска администрация,  

                          USAID

             2000 – Университет Уисконсин, САЩ – управление на риска, USAID

             2000 -  Световна банка, Вашингтон, САЩ – небанкови финансови

                          институции /колективни схеми за инвестиране/, USAID

 

Административни университетски дейности

          -  в Университета за национално и световно стопанство 

             1990 – 1991. зам ректор по международно сътрудничество и работа със          

                                   студентите

             1990 – 1991  декан на първия филиал на УНСС – “Стопанско-правен

                                   факултет” гр. Монтана

1993 – 1996  зам. генерален директор на Института за следдипломно обучение при УНСС  -  в Нов Български Университет                        

              1993 - 1994  декан на Редовен факултет

              1995 - 1996  зам. ректор по учебната дейност

1993 - 1997  директор на програма "Икономика и бизнес"

                1997 - 1998  директор на програма "Управление-приложни организационни системи"

              1999  - 2002 директор на програма "Финанси на стопанската организация"

                   2003 – 2004 декан на Бакалавърски факултет

 

Участие в международни проекти

           -  Координатор за България на ТЕMPUS JEP 3468 – 92/3 “International Small

               Business Institute” /1992 – 1994 г./, съвместно с университети от Англия,

               Франция, Португалия

            -  Участие в TEMPUS S-JEP 07407-94 “Master of Business Administration Joint

                European Programme: Integrating Management, Engineering and Business

                Education in Bulgarian Universities”, съвместно с университети от Белгия,

                Англия, Ирландия и Франция /1994 – 1997 г./

           -    Координатор от българска страна на проект “Capital Market Regulation

                 Project” на Американската агенция за международно развитие /USAID/  

                 /1998 - 2001 г./   

 Научно-организационни и научно-административни дейности

              1990 - 1994  член на академичния съвет на УНСС

                     от 1995  член на академичния съвет на НБУ

                     от 1995  член на ректорския съвет на НБУ

                    от 1998  член на Специализирания Научен Съвет по “Управление на   

                                   икономиката и социалната информация” при ВАК

                    от 1997  ръководител на департамент "Системи и модели в   

                                  стопанското управление" на НБУ

                    от 1992  член на програмни съвети на базови, бакалавърски и

                                   магистърски програми на НБУ 

              1998 - 2001  член на експертна група по капиталови пазари към Съвета по

                                   структурна реформа при Министерски съвет за разработка на

                                   стратегия за развитие на капиталовия пазар и принципи на

                                   регулацията му

                    от 2001 член на експертна група към Подкомисия по капиталовите

                                     пазари при Комисията по икономическата политика при

                                  Народното събрание за разработване на изменения и

                                  допълнения на Закона за публичното редлагане на ценни книжа

                   от 1998  член на редколегията на месечен дайджест “Пазар и право”,

                                  изд. ИК”Труд и право”, отговорен консултант на раздел

                                  “Капиталови пазари” 

                   от 1999   член на редакционния съвет на сп. “Финансово-данъчен

                                   контрол”

 

Членство в научни и професионални организации

-              GARP (Global Association of Risk Professionals) – международна

организация на научни работници, преподаватели и практикуващи

в областта на риск мениджмънта   

-              ISMA ( International Stock Market Association) – международна   

организация на участниците на фондовите пазари /физически и юридически лица/