facebook

ДепартаментИкономика

Конкурси

Академична длъжност доцент, ДВ 94 от 10.11.2023 Г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство, контролинг и одит). Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Пламен Кимонов Илиев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  21.03.2024 / 14:40
 • Зала
  корпус 2, зала 303

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, дв5/16.01.2024 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следните конкурси за един доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси, данъци и данъчно облагане). Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Емил Калчев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  31.05.2024 / 14:40
 • Зала
  корпус 2, зала 303

Прикачени файлове

академична длъжност доцент, ДВ бр. 29/12.04.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 29 от 12.04.2022 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Цветелина Иванова Маринова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  31.08.2022 / 11:00
 • Зала
  зала 20, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

академична длъжност професор, ДВ бр. 41 от 18.05.2021
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (бизнес маркетинг и бизнес мениджмънт). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 41/18.05.2021 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Иван Йочев Боевски

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  15.10.2021 / 14:30
 • Зала
  Виртуална класна стая в Мудъл

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 38/24.04.2020 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (световно стопанство и международни икономически отношения - международни финанси и международна търговия). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 38/24.04.2020 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Ирена Петрова Николова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  17.09.2020 / 11:00
 • Зала
  310, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 99/17.12.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (алтернативни икономически модели). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 99/17.12.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Радосвета Трендафилова Кръстанова-Канева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  02.06.2020 / 14:30
 • Зала
  виртуална класна стая Moodle

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 83/22.10.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (международна търговия). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 83/22.10.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Едуард Василев Маринов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  28.04.2020 / 14:40
 • Зала
  виртуална класна стая в Мудъл

Прикачени файлове

академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 62/06.08.2019 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (управление на маркетинга). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 62/06.08.2019 г. Документи се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Росица Георгиева Накова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  12.11.2019 / 18:00
 • Зала
  304, втори корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 60 от 25.07.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (световно стопанство и международни отношения). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 60/25.07.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Елена Спасова Александрова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  07.11.2017 / 14:30
 • Зала
  212, първи корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 16 от 17.02.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (финанси, парично обръщение, кредит и застраховка - банково дело). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 16/17.02.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Надя Валериева Ненкова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  23.05.2017 / 14:40
 • Зала
  212, І-ви корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (финансов контрол). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 97/06.12.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Пламен Кимонов Илиев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  14.03.2017 / 14:40
 • Зала
  214, корпус 1 на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност професор, ДВ бр. 55 от 19.07.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (финанси, парично обръщение, кредит и застраховка – пенсионни фондове). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 55/19.07.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Иванка Данева Гайдарджиева

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  13.12.2016 / 14:40
 • Зала
  213, І-ви корпус

Прикачени файлове