facebook

ДепартаментИкономика

Конференции

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И СИГУРНОСТ"
(18-19 АПРИЛ 2024 Г.)

Международната научна конференция „Икономика, управление и сигурност“ е посветена на съвременните икономически проблеми, иновативни модели на управление и предизвикателства пред сигурността. Събитието има за цел да надскочи националните рамки на проблемите в тези области и да предложи решения на различни управленски нива, включително местно, национално, регионално и международно. Интердисциплинарният характер на събитието ще даде възможност на широк кръг от български и чуждестранни изследователи, експерти от практиката, представители от публичния, частния и неправителствения сектори, студенти, докторанти и други заинтересовани лица да анализират ключови проблеми, касаещи икономиката, управлението и сигурността, да формулират препоръки, да очертаят сценарии за развитие на национално, регионално, европейско и световно равнище.

Конференцията предвижда кратки изказвания, като участниците ще бъдат разпределени в няколко дискусионни панела, спрямо заявения от тях тематичен акцент.

 

Организатори:

Департамент „Национална и международна сигурност” (НБУ);

Департамент „Администрация и управление” (НБУ);

Департамент „Икономика” (НБУ).

 

Съорганизатори:

Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Germany;

ISACA Sofia Chapter;

Jan Kochanowski University, Kielce, Poland;

LEFMI, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, France;

National Security Faculty of War Studies University, Warsaw, Poland;

Neapolis University Pafos, Cyprus;

International University of Novi Pazar, Serbia;

University of Latvia;

University of Málaga (Universidad de Málaga), Málaga, Spain;

University of Naples Federico II, Naples, Italy;

КиберКЛУБ - Cyber Club Bulgaria;

 

Организационен и научен комитет:

Членове: Проф. д-р Кристиян Хаджиев, Проф. д-р Иван Боевски Доц. д-р Ренета Димитрова, Доц. Тодор Коларов д.н., Доц. д-р Теодора Ризова, Доц. д-р Цветелина Маринова, Гл. ас. д-р Дафинка Сидова, Гл. ас. д-р Ралица Димитрова, Ас. д-р Петър Арабаджийски

Технически секретар: инж. Катя Попова

 

Възможни варианти за участие в конференцията:

1. Като автор или съавтор на доклад;

2. Като слушател и участник в дискусиите. Публикуването на докладите е обвързано с личното им представяне Конференцията ще се проведе в хибридна форма (онлайн/присъствено).

 

Такса за участие:

Таксата за участие с доклад е 50 лв.

Съавтор, присъствено участващ в работата на конференцията, заплаща 30 лв.

Студенти и докторанти обучаващи се в други ВУ, заплащат такса в размер 30 лв.

Студенти, докторанти и преподаватели в НБУ, представители на съорганизаторите, както и студенти, докторанти и преподаватели от университети съорганизатори на конференцията не заплащат такса за участие!

Сметка за превеждане на таксата: IBAN: BG44UBBS78271010551907, BIC: UBBSBGSF, ОББ, Нов български университет, основание за превод: такса участие в Международна научна конференция „Икономика, управление и сигурност“ – 18-19 април 2024 г. Работни езици: български и английски.

Сборникът с доклади от конференцията ще бъде публикуван в електронна форма с ISBN и въвеждане в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.

 

Важни крайни срокове: 

22 март 2024 г. – изпращане на заявка за участие в конференцията

29 март 2024 г. – потвърждение от страна на организаторите на конференцията за приемане на заявките за участие.

10 април 2024 г. – заплащане на таксата за участие.

13 април 2024 г. – изпращане на финалния вариант на програмата до всички лектори с доклади.

19 май 2024 г. – изпращане на пълния текст на докладите на адрес: nbuconference@gmail.com, с резюме и ключови думи към тях съгласно изискванията за оформление, които можете да изтеглите от ТУК

 

Лица за контакти:

Ас. д-р Петър Арабаджийски, parabadzhiyski@nbu.bg

Доц. д-р Теодора Ризова, trizova@nbu.bg

Гл. ас. д-р Ралица Димитрова, rdimitrova@nbu.bg

 

 

Заявка за участие

 

  

 

 

 

Международна конференция „Икономиката на XXI век – кризи, трансформации и устойчивост“

 

12 май 2023 г., София

 

Организатори:

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Департамент „Икономика” и

СЪЮЗ НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

Икономическите и финансови кризи, пандемията, войните и конфликтите изостриха отдавна съществуващите икономически и социални проблеми в Европа и света. Те оказват съществено негативно въздействие върху растежа, търговията, заетостта, финансовите системи, околната среда и благосъстоянието на хората. Неблагоприятните икономически и социални ефекти  и рисковете пред европейската и световна икономика ще продължат и през следващите години. На преден план излиза необходимостта от иновативни и дългосрочни решения на икономическите и социалните проблеми и преосмисляне и промяна на съществуващия икономически и социален модел.  

Целта на конференцията е да продължи и задълбочи дискусията за постигане на устойчив и приобщаващ растеж на икономиките. Основни акценти ще бъдат: зеления и енергиен преход, дигитализацията на икономиките и рисковете свързани с тях, както и проблемите и възможностите пред бизнеса и институциите, развитието на международната интеграция и регионалните интеграционни общности.

Секция „Международна икономика – пазари и политики“

Обхват на секцията: международна търговия; международни финанси; регионализация и глобализация; глобални стойностни вериги; международна интеграция и интеграционни общности; международна конкурентоспособност; публични политики в условия на отвореност на икономиката; централни банки и парични политики; международни финансови организации; енергийни политики; екологични политики.

Секция „Корпоративни финанси и финансов сектор - рискове и възможности“

Обхват на секцията: финансов мениджмънт и корпоративни финанси; управление на рисковете на корпоративно ниво; финтех; нововъведения във финансовото посредничество; политики и стратегии във финансовия сектор; интернационализация във финансовия сектор.

Секция „Маркетинг и стратегически корпоративни политики“

Обхват на секцията: нововъведения в маркетинговите политики и стратегии; корпоративни стратегии за интернационализация; стратегически мениджмънт; секторни политики.

Секция „Счетоводство, контролинг и одит“

Обхват на секцията: счетоводни стандарти, иновации в счетоводното отчитане; счетоводни политики; счетоводна оценка на рискове и одитиране; външен и вътрешен контролинг.

Секция „Бъдещите икономисти за бъдещето на икономиката“

Обхват на секцията: научни и емпирични доклади на студенти на департамент „Икономика“.

 

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Проф. д-р Иванка Данева, НБУ

Проф. д-р Иван Боевскир НБУ

проф.д.и.н. Нено Павлов, Съюз на икономистите в България

проф.д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, Съюз на икономистите в България 

Д-р Симона Поладиан, Институт за световна икономика, Румънска академия

Д-р Юлия Моника Оехлер-Синкай, Институт за световна икономика, Румънска академия

Доц. д-р Ренета Димитрова, НБУ

Доц. д-р Станислава Георгиева, НБУ

Доц. д-р Надежда Димова, НБУ

Доц. д-р Димитър Благоев, УНСС, Съюз на икономистите в България

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Доц. д-р Ренета Димитрова

Доц. д-р Цветелина Маринова

Гл. ас. д-р Ралица Димитрова

Гл. ас. д-р Елена Спасова

Гл. ас. д-р Красимир Костенаров

 

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

24.04.2023 г. – Изпращане на заявките за участие
28.04.2023 г. – Потвърждение приемането на доклада за участие
09.05.2023 г. – Изпращане на програмата на конференцията
12.05.2023 г. – Регистрация на участниците в конференцията в НБУ, пленарна сесия и заседания по секции

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 • Заявките за участие в конференцията и кратко резюме (до 1 стр.) на доклада на български и английски език да бъдат изпратени до 24.04.2023 г. на следния и-мейл: econconf@nbu.bg
 • Заявката за участие може да изтеглите от тук.
 • Потвърждение за участие ще получите до 28.04.2023 г. на посочен от Вас e-mail.
 • Докладите трябва да бъдат изпратени на електронен носител до 12.06.2023 г. на и-мейл econconf@nbu.bg .
 • Пълните изисквания за оформяне и предаване на докладите ще бъдат изпратени на авторите, след получаване на заявката за участие.
 • Максималният брой доклади, с който може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство, е два.
 • Докладите от конференцията ще бъдат рецензирани и публикувани в сборник, регистриран в CEEOL.
 • Конференцията ще се проведе в хибриден формат в Нов български университет и в платформата zoom.
 • Регистрацията на участниците ще се извърши в Нов български университет на 12.05.2023 г. от 9.00 до 9.30 ч.
 • Откриване на конференцията – 9.30 ч. на 12.05.2023 г..
 • Работни езици: български и английски езици.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Техническите изисквания на докладите можете да изтеглите от тук.

 

Програма

 

International Conference “The Economy of the 21st Century - Crises, transformations and sustainability”

 

12 May 2023, Sofia

 

Organizers:

NEW BULGARIAN UNIVERSITY - Department of Economics

UNION OF THE ECONOMISTS IN BULGARIA

 

 

Economic and financial crises, pandemics, wars and conflicts have exacerbated long-standing economic and social problems in Europe and the world. They have had significant negative impact on the economic growth, the trade, the employment, the financial system, the environment, and the human well-being. The adverse economic and social effects and risks to the European and global economy will continue in the coming years. The need for innovative and long-term solutions to economic and social problems and rethinking and changing the existing economic and social models comes to the fore.

The purpose of the conference is to continue and deepen the discussion on achieving sustainable and inclusive growth. The main highlights will be: the green and energy transition, the digitalization of economies and the risks associated with them, as well as the problems and opportunities facing businesses and institutions, the changes in the international integration processes and the regionalization.

Section "International Economics - Markets and Policies"

Scope of the section: international trade; international finance; regionalization and globalization; global value chains; international integration and integration communities; international competitiveness; public policies in highly-open economies; central banks and monetary policies; international financial organizations; energy policies; environmental policies.

Section "Corporate Finances and Financial Sector - Risks and Opportunities"

Scope of the section: financial management and corporate finance; risk management; fintech; innovations in financial intermediation; policies and strategies in the financial sector; internationalization in the financial sector.

Section “Marketing and Strategic Corporate Policies”

Scope of the section: innovations in marketing policies and strategies; corporate internationalization strategies; strategic management; sectoral policies.

Section "Accounting, controlling and auditing"

Scope of the section: accounting standards, innovations in accounting reporting; accounting policies; risk assessment in accounting and auditing; external and internal controls.

Section “The future Economists for the Future of the Economy”

Scope of the section: scientific and empirical papers by students of the Department of Economics, NBU.

 

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. Ivanka Daneva, Ph.D., NBU

Prof. Ivan Boevsky, Ph.D.

Prof. D.Sc. Neno Pavlov, Union of Economists in Bulgaria

Prof. Tatiana Hubenova-Delisivkova, Ph.D., Union of Economists in Bulgaria

Prof. Dr. habil Simona Poladian, "Costin Murgescu" World Economy Institute of the Romanian Academy

Iulia Monica Oehler-Sincai, "Costin Murgescu" World Economy Institute of the Romanian Academy

Assoc. Prof. Reneta Dimitrova, Ph.D., NBU

Assoc. Prof. Stanislava Georgieva, Ph.D., NBU

Assoc. Prof. Nadezhda Dimova, Ph.D., NBU

Assoc. Prof. Dimitar Blagoev, Ph.D., UNWE, Union of Economists in Bulgaria

 

ORGANISING COMMITTEE

Assoc. Prof. Reneta Dimitrova, Ph.D.

Assoc. Prof. Tsvetelina Marinova, Ph.D.

Ch. Assist. Prof. Ralitsa Dimitrova, Ph.D.

Ch. Assist. Prof. Elena Spasova, Ph.D.

Ch. Assist. Prof. Krasimir Kostenarov, Ph.D.

 

 

 

 

IMPORTANT DEADLINES

04/24/2023 - Submission of participation requests
04/28/2023 – Confirmation of acceptance of the proposed papers

05/09/2023 – Delivery of the conference program

12/05/2023 – Registration of the participants at the NBU, plenary session and presentations by sections

 

 

INFORMATION FOR THE PARTICIPANTS

 • Requests for participation in the conference and an abstract (up to 1 page) of the paper in Bulgarian and/or English should be sent by 24/04/2023 to econconf@nbu.bg.
 • The application form can be downloaded from here .
 • Applicants will receive an e-mail confirmation of participation by 28.04.2023.
 • The full papers must be sent electronically by 12.06.2023 to the e-mail address: econconf@nbu.bg.
 • Complete requirements for formatting and submitting papers will be sent to authors upon receipt of the application form.
 • The maximum number of papers that each author can present at the conference (alone or in co-authorship) is two.
 • Conference papers will be peer-reviewed and indexed in CEEOL.
 • The conference will be held in a hybrid format at the New Bulgarian University and through the zoom platform
 • The registration of the participants will take place at the New Bulgarian University on 12.05.2023 from 9:00 a.m. to 9:30 a.m.
 • Opening of the conference – 9.30 a.m. on 12.05.2023.
 • Working languages: Bulgarian and English.

 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PAPERS

 

The technical requirements for the papers can be downloaded here .

 

 

 Program

 

 


 

 

 

 

 

Юбилейна научно-практическа конференция „Академични ценности и дигитални трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образованието“, посветена на 30-годишнината от създаването на Нов български университет

 

Нов български университет, София

27 юни - 1 юли 2022 г.

Аула - от 9.00- 13.00 ч.

Зала 409, корпус 1, от 13.00-18.00 ч.
Зала 310, корпус 1, от 13.00-18.00 ч.


Организатори:
департамент „Администрация и управление“
департамент „Икономика“


Водещи:
Изказвания в пленарна сесия на участниците от Почетния съвет на конференцията:
проф. Пламен Дойнов, д.н – Ректор на НБУ,
проф. Веселин Методиев – председател на настоятелството на НБУ,
д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ, както и специално поканени гости от различни университети в страната
Изказвания и дискусия на записалите се участници по тематични направления


Участници:
Председатели, зам. председатели и членове на Научен и Организационния комитет на конференцията


Конференцията ще обобщи, развие и предложи глобални иновативни практики за реформиране на образованието. Хуманистично измерение, интердисциплинарна и мултифункционална същност на предлаганите методологии, програми, курсове. Теоретични рамки и най-нови емпирични изследвания в конкретна област на академичното съдържание, преподавателски опит и методики на обучение (МВА/ВА програми и компетентности по: управление – лидерство – човешки капитал - предприемачество - икономика – бизнес). Бързо развиващите се дигитални трансформации в процеса на преподаване и учене, както и повишеното дистанционно (виртуално) взаимодействие в условията на пандемии, поставят на преоценка използваните форми, подходи и възможности за ефективно въздействие. Както и в предлагането на иновации за превръщане на идеите в успешни образователни проекти/.

 

Основни цели и направления

Конференцията ще обобщи, развие и предложи глобални иновативни практики за реформиране на образованието: неговото хуманистично измерение, но и разкриване на интердисциплинарната и мултифункционалната същност на предлаганите методологии, програми, курсове.

Ще очертае теоретичните рамки и най-новите емпирични изследвания в конкретна област на академичното съдържание, преподавателски опит и методики на обучение (МВА/ВА програми и компетентности по: управление – лидерство – човешки капитал - предприемачество - икономика – бизнес).

Ще отрази бързо развиващите се дигитални трансформации в процеса на преподаване и учене, както и повишеното дистанционно (виртуално) взаимодействие в условията на пандемии, поставящи на преоценка използваните форми, подходи и възможности за ефективно въздействие. Както и в предлагането на иновации за превръщане на идеите в успешни образователни проекти в следните направления:

1) Основополагащите академични ценности, свързани с предлагането на системни знания, на базата на класическите теории и класификации по актуални литературни източници, подчертаващи еволюцията на мисленето по значимите идеи и съответните им приноси по изучаваната дисциплина;

2) Използването на конкретен опит и мотивация за личностно развитие, като се създава подходяща среда за дискусия, формиране на умения за споделяне, обединяване, асоцииране и трансфериране на знания в симулирана/виртуална среда, носещи и умения за приложение към конкретни организации;

3) Двустранната ангажираност (преподавател - студент) в условията на специфично виртуално възприемане: групова, екипна или индивидуална диференциация за участие в разнообразен диапазон от форми, с отчитане на: а) креативното взаимодействие, подходите за осмисляне на знания и формиране на специфични умения за учене и комуникация в новата среда; б) конкретни инструменти и възможности за тяхната емпирична и приложна “транслация”, насочена за получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи личностното развитие в процеса на обучението – приложени за курсове и програми.

Примерни теми, въпроси за дискусия и интерпретация

Какво е отражението в методиките на преподаване и учене при новите условия на постоянно онлайн-обучение, при което на преден план излиза гъвкавостта, уменията на преподавателя и неговите възможности за многовариантно оценяване, но вече при ограниченост на средствата за лично въздействие?

С какво се променя контекста на триадата: теория – обучение – практика при трансфериране на знанията и определяне на методологичния фундамент на учебните програми, курсове или специализации?

И каква опасност съществува при новата обстановка на „затвореност“ на университетите да се принизят критериите по приложението на изследователската дейност в учебната зала и организациите, като неотменима част от преподавателския инструментариум?

Или в каква степен липсата на живия контакт с преподавателя и недостатъчното използване на широкия регистър от форми за въздействие ще се отрази върху: а) развитието на уменията за стратегическото мислене, но и лидерските нагласи на студентите; б) тяхната работа в индивидуални, но и екипни/групови проекти; в) при изготвянето на бакалавърски /магистърски тези – защита, демонстриране и оценка на придобитите знания/умения за преобразуване на реалната действителност?

Предназначение:

Посочените иновативни практики, подходи и методи в университетите ще спомогне за интегриране и споделяне на компетенциите, разширяващи възможностите и ролята им на глобални преподаватели, насочени както към дигитализиране на учебните програми, така и към привеждане на академичното им съдържание в съответствие с целите за устойчивото развитие на Образование 21-ви век. Предлагащи нови измерения в преподаването, ученето и лидерските практики на университетите, съдействащи за развитието на националните образователни политики.

Предложени и публикувани в издание от поредицата „Лидерство, общество, стратегически, визии“ (Серия 2022 (2)/ Leadership, Society, Strategic Visions (Series), ISSN 2603-4905 (print), 2022 (2) – LSSVS.

LSSVS предоставя форум за научни изследвания в областта на администрацията и управлението, различни аспекти от бизнеса, публичната сфера и тяхното въздействие върху обществото

Срокове за предложение, участие в конференция и процедура за предаване на разработката

Предложението на тема за участие се представя до 21 януари 2022 г. в рамките на 1000/1200 думи (анотация/обосновка ), като се обосновават намеренията и възможните иновативни акценти в разработката.

Авторите ще бъдат уведомени до 31 януари 2022 г. за приемането на техните предложения.

Изисквания и насоки за изпращане на ръкописи са посочени на https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/publikacii-notuse/periodichno-izdanie/nasoki-za-oformqne-na-rykopisi

Всички материали преминават през процедурата за рецензиране, възможности за коригиране и препоръки за издаване, изпратени на https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/publikacii-notuse/periodichno-izdanie/politika-za-recenzirane

Регистрация - краен срок: 21.01.2022 г.

 

Международна научно – практическа конференция

 

„Икономическа интеграция и регионално развитие“

20, 21 и 22 май 2022 г. 
 
гр. Струмица - „Хотел Сириус Spa & Wellness“

Съвместно организирана от Нов български университет, Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Скопие), МИТ Университет - Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“ , Белград, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша

 Международна научно – практическа конференция
„Икономическа интеграция и регионално развитие“
МЕЖДУНАРОДЕН  НАУЧЕН   КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо Захаринов  - председател

Членове :
проф. д-р Людмил Георгиев – член на Настоятелството на НБУ, департамент „Администрация и управление“
проф. д-р Мариан Стефановски - Институт за наука, култура, изкуство и спорт- Скопие
проф. д-р Николай Арабаджийски – департамент „Администрация и управление“, ръководител
секция „Публична администрация“, НБУ
проф. д-р Благица Цекова - МИТ, Скопие, Македония
проф. д-р Александър Иванович Агеев- директор на Международен изследователски институт по проблемите на управлението
доц. д-р Кристиян Хаджиев - ръководител на департамент „Администрация и управление“, НБУ
доц. д-р Юлиана Гълъбинова – Заместник-ректор по качеството и акредитацията, НБУ
доц. д-р Димитър Панайотов - департамент „Администрация и управление“, ръководител
секция „Бизнес администрация“, НБУ
доц. д-р Ренета Димитрова - ръководител на департамент “Икономика“, НБУ
доц. д-р Надежда Димова- департамент „Икономика“, НБУ
доц. д-р Артур Борчук - Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша
доц. д-р Иван Мицич - Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия
доц. д-р Ирена Емилова - департамент „Администрация и управление“, ръководител
секция „Туризъм“, НБУ
доц. д-р Теодора Ризова- департамент „Администрация и управление“- НБУ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо  Захаринов

Членове:
доц. д-р Кристиян Хаджиев
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Ренета Димитрова
доц. д-р Ангел Георгиев
доц. д-р Надежда Димова
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р Теодора Ризова

Съвременното икономическо и политическо развитие на обществото е подвластно на влиянието на комплексни фактори, сред които основни са процесите на дигитализация и глобализация. Регионалното развитие като цяло, се свързва с интеграционните процеси във всичките му измерения. В този смисъл, икономическата интеграция заема важно място в цялостната визия за трансформация на съвременното общество. Интензивното пазарно проникване във всички сектори на икономиката, глобализацията и развитието на средствата за информационно общуване налагат промяна в поведението на икономическите субекти. Новите възможности за генериране и предоставяне на информация променят начина на живот, на работа и мислене. Изискванията се увеличават на всяко ниво, от индивидуалното до глобалното. Това налага преоценка на редица смятани за безспорни до сега схеми на управление и генериране на нови отправни точки и организационни решения. Реализирането на статичните и динамичните ефекти от интеграцията  е в дневния ред на бизнеса и академичните среди и основен фокус в Международната научно-практическата конференция „Икономическа интеграция и регионално развитие“.
Дискусиите по време на конференцията имат за цел да предложат нови модели и решения във всички функционални области на бизнеса, икономиката и публичното управление като катализатор за иновации и трансформация в условията на неопределеност.
Основни тематични направления:
• Бизнес стратегии, мениджмънт, иновации, изкуственен  интелект и предприемачество – нови управленски проблеми, интегрирани подходи, решения и перспективи;
• Съвременният публичен мениджмънт;
• Балкански туристически приоритети;
• Eнергия,  климат и бизнес;
• Принципи и подходи при финансиране на развитието
   Международната научно-практическа конференция:  „Икономическа интеграция и регионално развитие“  ще се проведе на 20, 21, 22  май  2022 в  гр. Струмица- „Хотел Сириус Spa & Wellness“.

Заявка за докладите

Изисквания към докладите

Програма на конференцията

 

Международна научно-практическа конференция
„Икономика и бизнес в постпандемичния свят“

 

9, 10 И 11 ЮЛИ 2021 ГОДИНА В БАЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК, СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ, БЪЛГАРИЯ.“

 

Организатори на конференцията са Нов български университет - София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Куманово, МИТ Университет-Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“ – Белград, факултет Ниш, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце (Полша)

 
Работните панели на конференцията са:

 • Дигитализация в бизнеса и обществото- идеи,  подходи и модели за развитие
  • Мениджмънт, маркетинг, иновации и човешки капитал
  • Секторни политики: туризъм и логистика (състояние и перспективи)

/Работни езици - български и английски/

 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо Захаринов - председател

Членове:
проф. д-р Мариан Стефановски - Институт за наука, култура, изкуство и спорт- Скопие
доц. д-р Кристиян Хаджиев - ръководител на департамент „Администрация и управление“, НБУ
доц. д-р Ренета Димитрова - ръководител на департамент “Икономика“, НБУ
доц. д-р Артур Борчук - Университет „Ян Кохановски“, Келце, Полша
проф. д-р Благица Цекова - МИТ, Скопие, Македония
проф. д -р Людмила Мукова - Международно висше бизнес училище, София
доц. д-р Иван Мицич - Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград, Сърбия
гл. ас д-р Теодора Ризова- НБУ

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател:
доц. д-р инж. Ботьо  Захаринов

Членове:
доц. д-р Кристиян Хаджиев
доц. д-р Ренета Димитрова
доц. д-р Ангел Георгиев
доц. д-р Надя Маринова
доц. д-р инж. Кирил Радев
гл. ас. д-р Теодора Ризова

В срок до 20.06.2021 г. очакваме да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Срок за предаване на докладите – 30.07.2021 г.

Изисквания към докладите.
Заявка за участие.
Програма на конференцията.

Международна практическа конференция

„Съвременните реалности – проблеми и перспективи“

27, 28 и 29 ноември 2020 година в база „Мини Марица изток, Старозагорски минерални бани, България.

Организатори на конференцията са Нов български университет - София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Куманово, МИТ Университет-Скопие, Университет УНИОН „Никола Тесла“ – Белград, факултет Ниш, Сърбия, Университет „Ян Кохановски“, Келце (Полша)

 

Работните панели на конференцията са:

 

 1. Социално-управленски практики;
 2. Икономически реалности;
 3. Глобалното общество;
 4. Дигитален свят;
 5. Бъдещето на туризма;
 6. Постерна сесия.

 

/Работни езици - български и английски/

 

 

Организационен и научен комитет:

 

1. Доц. д-р Ботьо Захаринов – Нов български университет – Председател на комитета

2. Проф. Мариян Стефановски – Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Скопие

3. Доц. д-р Ренета Димитрова – ръководител на департамент „Икономика“

4. Доц. д-р Кристиян Хаджиев – ръководител на департамент „Администрация и управление“

5. Доц. д-р Артур Боркуч – Университет „Ян Кохановски“, Келце,Полша

6. Доц. д-р Надежда Димова – Нов български университет, София

7. Гл. ас. д-р Теодора Ризова – Нов български университет, София

8. Гл. ас. д-р Емил Калчев – Нов български университет, София

9. Гл. ас. д-р Ралица Димитрова – Нов български университет, София

10. Д-р Илиян Костов – зам.-директор на Център за оценка на риска по хранителната верига, МЗХГ, София

11. Д-р Миглена Пейчинова ЦОРХВ, МЗХГ София

12. Проф. Георги Георгиев д.в.м.н. – директор на Център за оценка на риска по хранителната верига,     Министерство на земеделието, храните и горите – София

13. Проф. д-р Благица Цекова – МИТ Университет, Скопие

14. Доц. д-р Иван Мичич – Университет УНИОН „Никола Тесла“ Белград, факултет Ниш, Р Сърбия

 

 

В срок до 05.11.2020 г. очакваме да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Изисквания към докладите.

Заявка за участие.

Програма на конференцията.

 

 Международна научно-практическа конференция
             „Глобални проблеми и регионални решения“

 

28 и 29 ноември 2019 година в град Скопие,  Република Северна Македония – залата на хотел Буш.

Организатори на конференцията са Нов български университет- София, Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София, Институт за наука, култура, изкуство и спорт – Скопие, МИТ Университет-Скопие и Агенция за храни и ветеринарство, Скопие.

Работните панели на конференцията са:

I. Икономика и мениджмънт;
II. Туризъм;
III. Храни и безопасност на храните;
IV. Опазване на околната среда;
V. Дигитални технологии;

Организационен и научен комитет:
1. доц. д-р Ботьо Захаринов- Нов български университет - председател на организационния комитет
2. проф. Мариян Стефановски – Институт за наука, култура, изкуство и спорт - Скопие
3. гл. ас. д-р  Теодора Ризова- Нов български университет, София
4. д-р Миглена Пейчинова – Център за оценка на риска по хранителната верига, София
5. д-р Снежана Тодорова - Център за оценка на риска по хранителната верига, София
6. Никола Савовски – Директор на Агенция за храни и ветеринарство, Скопие
7. проф. Георги Георгиев д.в.м.н. – директор на Център за оценка на риска по хранителната верига, към Министерство на земеделието храните и горите – София
8. Зоран Атанасов – директор на Агенция за храни и ветеринарство, Скопие.

В срок до 04.11.2019 г. очакваме  да депозирате заглавие, абстракт и ключови думи на докладите си на адрес trizova@nbu.bg, като попълните и заявката за участие.

Изисквания към докладите.

Заявка за участие.

Програма 1, 23, 4

 МАРКЕТИНГ В ДЕЙСТВИЕ

11.10.2019 г.

Програма на конференцията

 

ПОЧЕТЕН СЪВЕТ:

1. Проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ 

2. Проф.  Антони Славински – Председател на настоятелството на НБУ

3. Д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ 

4.Prof.Dr.Dr.Dr.h.c. Juhani Laurinkari, Eastern University of Finland, Finland

5.Prof. Dr. Markus Hanisch, Humboldt University of Berlin, Germany 

6.Prof.Dr. Gunnar Prause, Hochschule Wismar, Germany 

7.Проф. д-р. Диана Копева, УНСС 

НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

Председател: доц. д-р Надежда Димова 

Членове: доц. д-р Ренета Димитрова

доц. д-р Иван Боевски

гл.ас. д-р Димитър Трендафилов

гл.ас. д-р Стефания Темелкова

гл.ас. д-р Росица Накова

гл.ас. д-р Едуард Маринов

гл.ас. д-р Надя Ненкова 

гл.ас. д-р Елена Спасова

Технически секретари:

д-р Петър Арабаджийски

Елина Велева

Десислава Симеонова

Тематични направления:

1. Икономика и маркетинг

2. Нови подходи и тенденции в маркетинга 

3. Предизвикателства пред политиките в маркетинга

4. Управление на ритейла

5. Онлайн търговия и дигитален маркетинг

6. Брандът като дълготраен актив на компанията 

7. Маркетингова оценка на активите

8. Възвращаемост на инвестициите в маркетинга

 

Паралелна студентска сесия

Работен семинар за решаване на реални практически казуси, поставени от бизнеса.

Важни срокове:

Изпращане на заявките за участие

30 септември 2019 г.

Потвърждение приемането на доклада за участие

3 октомври 2019 г.

Внасяне на такса за правоучастие

8 октомври 2019 г. 

Изпращане на програмата на конференцията

8 октомври 2019 г. 

Регистрация на участниците в конференцията в НБУ, пленарна сесия и заседания по секции

11 октомври 2019 г. 

Изпращане на пълните текстове на докладите*

30 октомври 2019 г.

*Адрес за изпращане на заявките: marketingconf@nbu.bg

Такси

 

 

За докторанти

За студенти

Участие с доклад и лична презентация

80 лв.

60 лв.

безплатно

Участие с доклад и постер

60 лв.

40 лв.

N.A.

Банкова информация:

Титуляр: Нов български университет

 

ОББ Клон Света София, ул. Света София 7а

 

IBAN: BG44UBBS78271010551907

 

BIC: UBBSBGSF

 

Изисквания – доклади

Темплейт

Заявка за участие

 

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

София, п.к. 1618

ул. “Монтевидео” № 21

Нов български университет,

департамент “Икономика”

тел: 02/8116042

 

Email: marketingconf@nbu.bg

 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

КОНФЕРЕНЦИЯ

 „ИКОНОМИКАТА НА XXI ВЕК - КОРПОРАТИВНА, НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА“

 

София, 27 септември 2017 г.

Програма на конференцията 

Организатор:

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - Департамент „Икономика”

 

ПОЧЕТЕН КОМИТЕТ

Проф. Антони Славински – Председател на Настоятелството на НБУ

Проф. д-р Пламен Бочков - Ректор на НБУ

Гл. ас. д-р Кирил Аврамов - Заместник-ректор по научноизследователската и международната дейност

Prof. Dr.Gunnar Prause - Tallinn University of Technology

Prof. Dr. phil. habil. Jürgen Plöhn – EBC Hochschule Hamburg

 

 

НАУЧЕН СЪВЕТ

Проф. д-р Радослав Цончев

Проф. д-р Събина Ракарова

Проф. д-р Иванка Данева

Доц. д-р Ренета Димитрова

Доц. д-р Станислава Георгиева

Доц. д-р Стефан Стефанов

Доц. д-р Надежда Димова

Доц. д-р Иван Боевски

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Гл. ас. д-р Ралица Димитрова– Председател

Проф. д-р Иванка Данева

Доц. д-р Ренета Димитрова

Гл. ас. д-р Нигохос Канарян

Гл.ас.д-р Цветелина Маринова

Гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Гл. ас. д-р Емил Калчев

Гл. ас. д-р Стефания Темелкова

Гл. ас. д-р Ирена Николова

Гл.ас.д-р Димитър Трендафилов

Гл.ас.д-р Надя Ненкова

ас.д-р Елена Спасова

 

СЕКЦИИ

 1. Икономически растеж, политики и социално развитие
 2. Финансови пазари, иновации и регулации
 3. Иновации в маркетинга и маркетинг на иновациите
 4. Корпоративни финанси и счетоводство
 5. Студентска секция

 

ТЕМАТИЧНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ИКОНОМИКАТА, ФИНАНСИТЕ, СЧЕТОВОДСТВОТО:

Микро и макро рискове в икономиката.

Финансови институции и пазари.

Оценка на активи.

Счетоводството като информационна система.

Вътрешен контрол и одит.

Финансовият анализ в контекста на ефективния мениджмънт.

Капиталова структура.

Дивидента политика.

Сливания, поглъщания, корпоративни реструктурирания.

Международна търговия.

Международни финанси.

Институционална икономика.

Микро-икономически анализ.

Анализ на пазарните структури и пазарното регулиране.

Прилагане на математическото моделиране в икономическите изследвания.

Управление на маркетинговата дейност.

Маркетингови стратегии.

Маркетингови проучвания.

Маркетинг микс.

Онлайн маркетинг.

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ

17 юли – 1 септември 2017 г. – Изпращане на заявките за участие

5 септември 2017 г. – Потвърждение приемането на доклада за участие

18 септември 2017 г. – Внасяне на такса за правоучастие

20 септември 2017 г. – Изпращане на програмата на конференцията

27 септември 2017 г. – Регистрация на участниците в конференцията в НБУ, пленарна сесия и заседания по секции

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Заявките за участие в конференцията и кратко резюме (до 1 стр.) на доклада на български и английски език да бъдат изпратени до 01.09.2017 г. на посочения в заявката адрес.
 2. Заявката за участие може да изтеглите от тук.
 3. Потвърждение за участие ще получите до 05.09.2017 г. на посочен от Вас e-mail.
 4. Докладите трябва да бъдат изпратени на електронен носител до 30 октомври 2017 на econconf@nbu.bg.
 5. Пълните изисквания за оформяне и предаване на докладите ще бъдат изпратени на авторите в .doc файл, след получаване на заявката за участие.
 6. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор самостоятелно или в съавторство, е два.
 7. Резюмета на докладите на български и на английски език ще бъдат представени в печатен вид. Докладите ще бъдат разпространени в сборник на електронен носител. На всеки автор се предоставя 1 (един) екземпляр.
 8. Регистрацията на участниците ще се извърши в Нов български университет на 27.09.2017 г. от 8.30 до 9.30 ч.
 9. Откриване на конференцията – 9.30 ч. на 27.09.2017 г..
 10. Такса за правоучастие: 80 лв./участник, преведени по сметка на НБУ до 18.09.2017 г.
 11. Съавторите на докладите заплащат такса в размер на 50 лева, която включва сборник с доклади и доставка.
 12. Работни езици: български и английски.

 

Банкова информация:

Титуляр: Нов български университет

ОББ Клон Света София, ул. Света София 7а

IBAN: BG44UBBS78271010551907

BIC: UBBSBGSF

Основание: ИКОНОМИКАТА НА XXI ВЕК - КОРПОРАТИВНА, НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

 

Техническите изисквания на докладите можете да изтеглите от тук.

 

НАСТАНЯВАНЕ

Очаквайте подробности.

КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНОВАЦИИ В ИКОНОМИКАТА“

03.10.2015 г. от 09:30 ч.

Корпус 1, аудитория 409 „Проф. Петър Мутафчиев“

 

Организатор:
Департамент „Икономика“

 

Модератор:
доц. д-р Ренета Димитрова

Пленарен доклад:
проф. Gunnar Prause, Professor of International Business
Tallinn University of Technology

Участници от България, Канада, Кипър


Департамент „Икономика“ организира конференция на всеки две години.
Тази година на конференцията ще се дискутират широк набор теми в четири секции.

Програма на конференцията